English

Mae Tŷ’r Cwmnïau’n defnyddio fersiwn gryno o’r rhestr lawn o godau sydd ar gael oddi wrth y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Defnyddiwch y codau ar y rhestr gryno o godau SIC isod yn unig wrth ffeilio i Dŷ’r Cwmnïau neu mae’n bosibl y caiff y ddogfen rydych yn ei ffeilio ei gwrthod.

Hyd yn oed os yw eich cwmni’n segur (99999) neu’n ddi-fasnach (74990) bydd angen ichi roi’r cod SIC priodol.

Rhestr gryno o godau SIC

  Clir

SIC 2007
Cod Disgrifiad
ADRAN A Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Physgota
01110 Tyfu grawn (ac eithrio reis), cnydau o godlysiau ac olew had
01120 Tyfu reis
01130 Tyfu llysiau a melonau,gwreiddlysiau a chloron
01140 Tyfu câns siwgr
01150 Tyfu tybaco
01160 Tyfu cnydau ffibrog
01190 Tyfu cnydau eraill nad ydynt yn gnydau lluosflwydd
01210 Tyfu grawnwin
01220 Tyfu ffrwythau trofannol ac isdrofannol
01230 Tyfu ffrwythau sitrws
01240 Tyfu ffrwythau o deulu'r afal a ffrwythau carreg
01250 Tyfu cnau a ffrwythau coed a pherth eraill
01260 Tyfu ffrwythau olewaidd
01270 Tyfu cnydau gwneud diodydd
01280 Tyfu cnydau sbeis, aromatig, cyffuriau a fferyllol
01290 Tyfu cnydau lluosflwydd eraill
01300 Epilio planhigion
01410 Magu gwartheg godro
01420 Magu gwartheg eraill a byfflos
01430 Magu ceffylau ac anifeiliaid eraill o deulu'r ceffyl
01440 Magu camelod a chamelidau
01450 Magu defaid a geifr
01460 Magu moch/anifeiliaid o deulu'r mochyn
01470 Magu dofednod
01490 Magu anifeiliaid eraill
01500 Ffermio cymysg
01610 Gweithgareddau cynorthwyol ym maes cynhyrchu cnydau
01621 Lletya a gofalu am anifeiliaid fferm
01629 Gweithgareddau cynorthwyol ym maes magu anifeiliaid (ac eithrio lletya a gofalu am anifeiliaid fferm) n.dd.b.
01630 Gweithgareddau yn sgil cynaeafu cnydau
01640 Prosesu hadau i'w hepilio
01700 Hela, maglu a gweithgareddau'r gwasanaethau cysylltiedig
02100 Tyfu coed a gweithgareddau coedwigaeth eraill
02200 Torri coed yn foncyffion
02300 Casglu cynnyrch sy'n tyfu'n wyllt heblaw pren
02400 Gwasanaethau cynorthwyol ym maes coedwigaeth
03110 Pysgota morol
03120 Pysgota dŵr croyw
03210 Acwafeithrin morol
03220 Acwafeithrin mewn dŵr croyw
ADRAN B Mwyngloddio a Chwarela
05101 Pyllau glo dwfn
05102 Cloddfeydd glo brig
05200 Mwyngloddio coedlo (lignit)
06100 Echdynnu petrolewm crai
06200 Echdynnu nwyon naturiol
07100 Mwyngloddio mwynau haearn
07210 Mwyngloddio mwynau wraniwm a thoriwm
07290 Mwyngloddio mwynau metel anfferrus eraill
08110 Chwarela cerrig addurnol a cherrig adeiladu, calchfaen, gypswm, sialc a llechi
08120 Gweithredu pyllau graean a thywod; mwyngloddio clai a chaolin
08910 Mwyngloddio mwynau cemegol a gwrteithio
08920 Echdynnu mawn
08930 Echdynnu halen
08990 Gweithgareddau mwyngloddio a chwarela eraill n.dd.b.
09100 Gweithgareddau cynorthwyol ym maes mwyngloddio petrolewm a nwy naturiol
09900 Gweithgareddau cynorthwyol mwyngloddio a chwarela arall
ADRAN C Gweithgynhyrchu
10110 Prosesu a chyffeithio cig
10120 Prosesu a chyffeithio cig dofednod
10130 Cynhyrchu cynhyrchion cig a dofednod
10200 Prosesu a chyffeithio pysgod, cramenogion a molysgiaid
10310 Prosesu a chyffeithio tatws
10320 Gweithgynhyrchu sudd ffrwythau a llysiau
10390 Prosesu a chyffeithio ffrwythau a llysiau at ddibenion eraill
10410 Gweithgynhyrchu olewon a brasterau
10420 Gweithgynhyrchu margarin a brasterau bwytadwy tebyg            
10511 Cynhyrchu llaeth a hufen hylifol
10512 Cynhyrchu menyn a chaws
10519 Gweithgynhyrchu cynnyrch llaeth arall
10520 Gweithgynhyrchu hufen iâ
10611 Melino grawn
10612 Gweithgynhyrchu grawnfwydydd brecwast a grawnfwydydd eraill
10620 Gweithgynhyrchu startsh a chynnyrch startsh
10710 Gweithgynhyrchu bara; gweithgynhyrchu teisennau a chacennau ffres
10720 Gweithgynhyrchu rhysgenni a bisgedi; gweithgynhyrchu teisennau a chacennau cadw
10730 Gweithgynhyrchu macaroni, nwdls, couscous a chynnyrch cannog tebyg  
10810 Gweithgynhyrchu siwgr          
10821 Gweithgynhyrchu melysion coco a siocled       
10822 Gweithgynhyrchu melysion siwgr
10831 Prosesu te
10832 Cynhyrchu coffi ac amnewidion coffi
10840 Gweithgynhyrchu confennau a sesnin
10850 Gweithgynhyrchu prydau a seigiau parod
10860 Gweithgynhyrchu bwydydd homogenaidd a lluniaethol
10890 Gweithgynhyrchu cynnyrch bwyd arall n.dd.b.    
10910 Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid fferm         
10920 Gweithgynhyrchu bwydydd parod ar gyfer anifeiliaid anwes      
11010 Distyllu, puro a chymysgu gwirodydd         
11020 Gweithgynhyrchu gwin o rawnwin       
11030 Gweithgynhyrchu seidr a mathau eraill o winoedd ffrwyth             
11040 Gweithgynhyrchu diodydd brag eraill heb eu distyllu        
11050 Gweithgynhyrchu cwrw     
11060 Gweithgynhyrchu brag  
11070 Gweithgynhyrchu diodydd ysgafn; cynhyrchu dŵr mwynol a dŵr potel arall   
12000 Gweithgynhyrchu cynnyrch tybaco          
13100 Paratoi a nyddu ffibrau gweol
13200 Gwehyddu tecstilau
13300 Gorffennu tecstilau
13910 Gweithgynhyrchu ffabrig wedi'i wau a'i grosio 
13921 Gweithgynhyrchu dodrefn meddal      
13922 Gweithgynhyrchu nwyddau cynfas, sachau ac ati               
13923 Gweithgynhyrchu tecstilau cartref                
13931 Gweithgynhyrchu carpedi a rygiau codennog neu wedi'u gwehyddu        
13939 Gweithgynhyrchu carpedi a rygiau eraill          
13940 Gweithgynhyrchu deunyddiau rhaffog, rhaffau, cortynnau a rhwydi          
13950 Gweithgynhyrchu nwyddau heb eu gwehyddu a nwyddau o ddeunyddiau heb eu gwehyddu, ac eithrio dillad  
13960 Gweithgynhyrchu tecstilau technegol a diwydiannol eraill 
13990 Gweithgynhyrchu tecstilau eraill n.dd.b.         
14110 Gweithgynhyrchu dillad lledr         
14120 Gweithgynhyrchu dillad gwaith  
14131 Gweithgynhyrchu dillad uchaf eraill i ddynion        
14132 Gweithgynhyrchu dillad uchaf eraill i fenywod  
14141 Gweithgynhyrchu dillad isaf i ddynion          
14142 Gweithgynhyrchu dillad isaf i fenywod             
14190 Gweithgynhyrchu dillad ac ategolion eraill n.dd.b.   
14200 Gweithgynhyrchu eitemau ffwr        
14310 Gweithgynhyrchu hosanwaith wedi'i wau a'i grosio  
14390 Gweithgynhyrchu dillad eraill wedi'i gwau a’u crosio     
15110 Barcio a thrin lledr; trin a lliwio ffwr    
15120 Gweithgynhyrchu bagiau, bagiau llaw ac ati, cyfrwyon a harneisi        
15200 Gweithgynhyrchu esgidiau 
16100 Llifio a phlaenio pren  
16210 Gweithgynhyrchu dalenni argaen a phaneli o bren       
16220 Gweithgynhyrchu lloriau parquet parod
16230 Gweithgynhyrchu gwaith coed a gwaith saer arall ar gyfer adeiladwyr          
16240 Gweithgynhyrchu cynwysyddion pren        
16290 Gweithgynhyrchu cynhyrchion pren eraill; gweithgynhyrchu deunyddiau corc, gwellt a phleth
17110 Gweithgynhyrchu mwydion pren         
17120 Gweithgynhyrchu papur a bwrdd papur     
17211 Gweithgynhyrchu papur rhychiog a bwrdd papur, sachau a bagiau
17219 Gweithgynhyrchu cynwysyddion eraill o bapur a bwrdd papur          
17220 Gweithgynhyrchu nwyddau cartref, iechydol a thŷ bach 
17230 Gweithgynhyrchu deunyddiau ysgrifennu papur   
17240 Gweithgynhyrchu papur wal      
17290 Gweithgynhyrchu eitemau eraill o bapur a bwrdd papur n.dd.b.  
18110 Argraffu papurau newydd
18121 Gweithgynhyrchu labeli printiedig        
18129 Argraffu n.dd.b.
18130 Gwasanaethau paratoi ar gyfer y wasg a'r cyfryngau  
18140 Rhwymo a gwasanaethau cysylltiedig
18201 Atgynhyrchu recordiadau sain
18202 Atgynhyrchu recordiadau fideo
18203 Atgynhyrchu cyfryngau cyfrifiadurol
19100 Gweithgynhyrchu cynhyrchion ffwrn golosg       
19201 Puro olewon mwynol
19209 Trin cynhyrchion petrolewm eraill (ac eithrio gweithgynhyrchu petrocemegion) 
20110 Gweithgynhyrchu nwyon diwydiannol        
20120 Gweithgynhyrchu lifynnau a phigmentau        
20130 Gweithgynhyrchu cemegion sylfaenol anorganig eraill              
20140 Gweithgynhyrchu cemegion sylfaenol organig eraill            
20150 Gweithgynhyrchu gwrtaith a chyfansoddion nitrogen    
20160 Gweithgynhyrchu plastig ar ei ffurf sylfaenol     
20170 Gweithgynhyrchu rwber synthetig ar ei ffurf sylfaenol       
20200 Gweithgynhyrchu plaladdwyr a chynnyrch agrocemegol      
20301 Gweithgynhyrchu paent, farnais a chaenau, mastigau a deunyddiau selio tebyg eraill           
20302 Gweithgynhyrchu inc argraffu            
20411 Gweithgynhyrchu sebon a glanedyddion      
20412 Gweithgynhyrchu cymysgeddau glanhau a chaboli           
20420 Gweithgynhyrchu persawrau a chymysgeddau ymolchi        
20510 Gweithgynhyrchu ffrwydron            
20520 Gweithgynhyrchu glud   
20530 Gweithgynhyrchu olewon naws          
20590 Gweithgynhyrchu cynhyrchion cemegol eraill n.dd.b.          
20600 Gweithgynhyrchu ffibrau gwneud           
21100 Gweithgynhyrchu cynhyrchion fferyllol sylfaenol           
21200 Gweithgynhyrchu cymysgeddau fferyllol              
22110 Gweithgynhyrchu teiars a thiwbiau rwber; adfer ac ailwampio teiars rwber     
22190 Gweithgynhyrchu cynhyrchion rwber eraill   
22210 Gweithgynhyrchu platiau, dalenni, tiwbiau a phroffiliau plastig            
22220 Gweithgynhyrchu nwyddau pacio plastig    
22230 Gweithgynhyrchu deunydd adeiladu o blastig 
22290 Gweithgynhyrchu cynhyrchion plastig eraill          
23110 Gweithgynhyrchu gwydr gwastad              
23120 Siapio a phrosesu gwydr gwastad     
23130 Gweithgynhyrchu gwydr cau  
23140 Gweithgynhyrchu ffibrau gwydr             
23190 Gweithgynhyrchu a phrosesu gwydrau eraill, gan gynnwys llestri gwydr technegol      
23200 Gweithgynhyrchu cynhyrchion gwrthsafol     
23310 Gweithgynhyrchu teils a cherrig llorio serameg  
23320 Gweithgynhyrchu brics, teils a chynhyrchion adeiladu clai cras
23410 Gweithgynhyrchu nwyddau cartref ac addurnol seramig       
23420 Gweithgynhyrchu offer iechydol seramig
23430 Gweithgynhyrchu ynysyddion ac offer ynysu seramig     
23440 Gweithgynhyrchu cynhyrchion technegol seramig eraill             
23490 Gweithgynhyrchu cynhyrchion seramig eraill n.dd.b.           
23510 Gweithgynhyrchu sment   
23520 Gweithgynhyrchu calch a phlastr              
23610 Gweithgynhyrchu cynhyrchion concrit at ddibenion adeiladu    
23620 Gweithgynhyrchu cynhyrchion plastr at ddibenion adeiladu     
23630 Gweithgynhyrchu concrit parod         
23640 Gweithgynhyrchu morter (priddgalch)         
23650 Gweithgynhyrchu sment ffibr             
23690 Gweithgynhyrchu nwyddau eraill o goncrit, plastr a sment             
23700 Torri, naddu a gorffennu carreg 
23910 Cynhyrchu cynhyrchion ffrithiol       
23990 Gweithgynhyrchu cynhyrchion mwynau anfetelaidd eraill n.dd.b.             
24100 Gweithgynhyrchu haearn a dur sylfaenol a ffero-aloeon 
24200 Gweithgynhyrchu tiwbiau, pibellau, proffiliau gwag a gosodiadau cysylltiedig, o ddur 
24310 Tynnu bariau yn oer      
24320 Rholio stribedi cul yn oer            
24330 Ffurfio neu blygu oer
24340 Tynnu weiar yn oer              
24410 Cynhyrchu metelau gwerthfawr
24420 Cynhyrchu alwminiwm
24430 Cynhyrchu plwm, sinc a thun
24440 Cynhyrchu copr
24450 Cynhyrchu metelau anfferrus eraill
24460 Prosesu tanwydd niwclear
24510 Bwrw haearn
24520 Bwrw dur
24530 Bwrw metelau ysgafn
24540 Bwrw metelau anfferrus eraill
25110 Gweithgynhyrchu strwythurau metel a rhannau o strwythurau               
25120 Gweithgynhyrchu drysau a ffenestri o fetel              
25210 Gweithgynhyrchu rheiddiaduron a bwyleri gwres canolog   
25290 Gweithgynhyrchu tanciau, cronfeydd a chynwysyddion eraill o fetel         
25300 Gweithgynhyrchu generaduron stêm, ac eithrio bwyleri dŵr poeth gwres canolog     
25400 Gweithgynhyrchu arfau a ffrwydron rhyfel    
25500 Gofannu, gwasgu, stampio a rholio metel; meteleg powdr             
25610 Trin a chaenu metelau
25620 Turnio
25710 Gweithgynhyrchu cytleri
25720 Gweithgynhyrchu cloeon a cholfachau         
25730 Gweithgynhyrchu tŵls         
25910 Gweithgynhyrchu drymiau dur a chynwysyddion tebyg      
25920 Gweithgynhyrchu deunydd pecynnu metel ysgafn     
25930 Gweithgynhyrchu cynhyrchion weiar, cadwyni a sbringiau        
25940 Gweithgynhyrchu ffasnyddion a sgriwiau peiriannol   
25990 Gweithgynhyrchu cynhyrchion metel gwneud eraill n.dd.b.  
26110 Gweithgynhyrchu cydrannau electronig   
26120 Gweithgynhyrchu byrddau electronig parod  
26200 Gweithgynhyrchu cyfrifiaduron a pherifferolion      
26301 Gweithgynhyrchu cyfarpar ac offer telegraff a theleffon        
26309 Gweithgynhyrchu offer a chyfarpar cyfathrebu ac eithrio cyfarpar ac offer telegraff a theleffon  
26400 Gweithgynhyrchu electroneg i ddefnyddwyr     
26511 Gweithgynhyrchu cyfarpar electronig ar gyfer mesur, profi ac ati, ond nid at ddibenion rheoli prosesau diwydiannol    
26512 Gweithgynhyrchu cyfarpar electronig i reoli prosesau diwydiannol
26513 Gweithgynhyrchu cyfarpar nad yw'n electronig ar gyfer mesur, profi ac ati, ond nid at ddibenion rheoli prosesau diwydiannol
26514 Gweithgynhyrchu cyfarpar nad yw'n electronig ar gyfer rheoli prosesau diwydiannol    
26520 Gweithgynhyrchu watsys a chlociau        
26600 Gweithgynhyrchu cyfarpar arbelydru, electrofeddygol ac electrotherapiwtig   
26701 Gweithgynhyrchu cyfarpar manylwaith optig    
26702 Gweithgynhyrchu cyfarpar ffotograffig a sinematograffig      
26800 Gweithgynhyrchu cyfryngau magnetig ac optegol              
27110 Gweithgynhyrchu moduron trydan, generaduron a newidyddion           
27120 Gweithgynhyrchu cyfarpar dosbarthu a rheoli trydan  
27200 Gweithgynhyrchu batris a chronaduron              
27310 Gweithgynhyrchu ceblau ffibr optig            
27320 Gweithgynhyrchu gwifrau a cheblau electronig a thrydan eraill 
27330 Gweithgynhyrchu dyfeisiau gwifro            
27400 Gweithgynhyrchu offer goleuo trydanol    
27510 Gweithgynhyrchu dyfeisiau trydan domestig             
27520 Gweithgynhyrchu dyfeisiau domestig nad ydynt yn drydanol        
27900 Gweithgynhyrchu cyfarpar trydanol eraill     
28110 Gweithgynhyrchu injans a thyrbinau, ac eithrio injans awyrennau, cerbydau a beiciau      
28120 Gweithgynhyrchu cyfarpar pŵer hylifol     
28131 Gweithgynhyrchu pympiau          
28132 Gweithgynhyrchu cywasgyddion             
28140 Gweithgynhyrchu tapiau a falfiau          
28150 Gweithgynhyrchu berynnau, gerau ac elfennau gerio a gyrru           
28210 Gweithgynhyrchu ffyrnau, ffwrneisi a llosgwyr ffwrnais     
28220 Gweithgynhyrchu cyfarpar codi a thrin           
28230 Gweithgynhyrchu peiriannau a chyfarpar swyddfa (ac eithrio cyfrifiaduron a pherifferolion)            
28240 Gweithgynhyrchu tŵls pŵer maint llaw  
28250 Gweithgynhyrchu offer oeri ac awyru annomestig  
28290 Gweithgynhyrchu peiriannau eraill at ddibenion cyffredinol n.dd.b.       
28301 Gweithgynhyrchu tractorau amaethyddol     
28302 Gweithgynhyrchu peiriannau amaethyddol a choedwigaeth ac eithrio tractorau
28410 Gweithgynhyrchu peiriannau ffurfio metel        
28490 Gweithgynhyrchu offer peiriannol eraill      
28910 Gweithgynhyrchu peiriannau meteleg        
28921 Gweithgynhyrchu peiriannau mwyngloddio           
28922 Gweithgynhyrchu cyfarpar symud tir     
28923 Gweithgynhyrchu cyfarpar malu concrit a sgrinio a gwaith ffyrdd    
28930 Gweithgynhyrchu peiriannau prosesu bwyd, diodydd a thybaco     
28940 Gweithgynhyrchu peiriannau cynhyrchu tecstilau, dillad a lledr  
28950 Gweithgynhyrchu peiriannau cynhyrchu papur a bwrdd papur   
28960 Gweithgynhyrchu peiriannau gwneud plastig a rwber            
28990 Gweithgynhyrchu peiriannau pwrpasol eraill n.dd.b.  
29100 Gweithgynhyrchu cerbydau modur 
29201 Gweithgynhyrchu cyrff (coetswaith) cerbydau modur (ac eithrio carafanau)      
29202 Gweithgynhyrchu trelars a hanner-trelars              
29203 Gweithgynhyrchu carafanau     
29310 Gweithgynhyrchu cyfarpar trydanol ac electronig ar gyfer cerbydau modur a'u hinjans      
29320 Gweithgynhyrchu darnau ac ategolion eraill ar gyfer cerbydau modur  
30110 Adeiladu llongau a strwythurau sy'n arnofio     
30120 Adeiladu cychod pleser a chwaraeon  
30200 Gweithgynhyrchu locomotifau a cherbydau rheilffordd   
30300 Gweithgynhyrchu peiriannau awyr a llongau gofod a'r peiriannau cysylltiedig                
30400 Gweithgynhyrchu cerbydau ymladd milwrol             
30910 Gweithgynhyrchu beiciau modur             
30920 Gweithgynhyrchu beiciau a cherbydau i'r methedig          
30990 Gweithgynhyrchu cyfarpar arall ar gyfer trafnidiaeth n.dd.b.        
31010 Gweithgynhyrchu celfi swyddfa a siop
31020 Gweithgynhyrchu celfi'r gegin            
31030 Gweithgynhyrchu matresi
31090 Gweithgynhyrchu celfi eraill          
32110 Bwrw darnau arian
32120 Gweithgynhyrchu gemwaith ac eitemau cysylltiedig  
32130 Gweithgynhyrchu gemwaith ffug ac eitemau cysylltiedig
32200 Gweithgynhyrchu offerynnau cerdd    
32300 Gweithgynhyrchu nwyddau chwaraeon  
32401 Gweithgynhyrchu gemau a theganau proffesiynol ac arcêd  
32409 Gweithgynhyrchu gemau a theganau eraill n.dd.b.            
32500 Gweithgynhyrchu offerynnau a nwyddau meddygol a deintyddol     
32910 Gweithgynhyrchu ysgubellau a brwshys       
32990 Gweithgynhyrchu arall n.dd.b.         
33110 Atgyweirio cynhyrchion metel gwneuthuredig          
33120 Atgyweirio peiriannau
33130 Atgyweirio offer electronig ac optig
33140 Atgyweirio offer trydanol
33150 Atgyweirio a chynnal llongau a chychod
33160 Atgyweirio a chynnal awyrennau a llongau awyr      
33170 Atgyweirio a chynnal of cyfarpar arall ar gyfer trafnidiaeth n.dd.b.  
33190 Atgyweirio mathau eraill o gyfarpar
33200 Gosod peiriannau ac offer diwydiannol
ADRAN D Cyflenwi trydan, nwy, stêm a thymherwyr awyr
35110 Cynhyrchu trydan
35120 Trawsyrru trydan
35130 Dosbarthu trydan
35140 Masnachu trydan
35210 Gweithgynhyrchu nwy              
35220 Dosbarthu tanwydd nwyol trwy prif bibell  
35230 Masnachu nwy trwy prif bibell
35300 Cyflenwi stêm a thymherwyr awyr
ADRAN E Gweithgareddau cyflenwi dŵr, carthffosiaeth, rheoli ac adfer gwastraff
36000 Casglu, trin a chyflenwi dŵr
37000 Carthffosiaeth
38110 Casglu gwastraff nad yw'n beryglus
38120 Casglu gwastraff peryglus
38210 Trin a gwaredu gwastraff nad yw'n beryglus          
38220 Trin a gwaredu gwastraff peryglus
38310 Datgymalu drylliadau
38320 Adfer deunyddiau a ddidolwyd
39000 Gweithgareddau adfer a gwasanaethau rheoli gwastraff eraill
ADRAN F Adeiladu
41100 Datblygu projectau adeiladu
41201 Adeiladu adeiladau masnachol
41202 Adeiladu adeiladau domestig
42110 Adeiladu ffyrdd a phriffyrdd
42120 Adeiladu rheilffyrdd a rheilffyrdd tanddaearol
42130 Adeiladu pontydd a thwneli
42210 Adeiladu projectau cyfleustodau hylifau
42220 Adeiladu projectau cyfleustodau trydan a thelathrebu
42910 Adeiladu projectau dŵr
42990 Adeiladu projectau peirianneg sifil eraill n.dd.b.               
43110 Dymchwel
43120 Paratoi safleoedd
43130 Drilio a thorri tyllau profi
43210 Gosod offer trydanol
43220 Gosod systemau plymio, gwres a thymheru'r aer
43290 Mathau eraill osod at ddibenion adeiladu
43310 Plastro
43320 Gosod gwaith coed
43330 Gorchuddio lloriau a waliau
43341 Peintio
43342 Gwydro
43390 Gwaith gorffen a gorffennu adeiladu eraill
43910 Gweithgareddau gosod to
43991 Codi sgaffaldiau
43999 Gweithgareddau adeiladu arbenigol eraill n.dd.b.
ADRAN G Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu; atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur
45111 Gwerthu ceir a cherbydau modur ysgafn newydd
45112 Gwerthu ceir a cherbydau modur ysgafn ail law
45190 Gwerthu cerbydau modur eraill
45200 Cynnal ac atgyweirio cerbydau modur
45310 Cyfanwerthu darnau ac ategolion cerbydau modur  
45320 Adwerthu darnau ac ategolion cerbydau modur         
45400 Gwerthu, cynnal ac atgyweirio beiciau modur a darnau ac ategolion cysylltiedig 
46110 Asiantau sy'n gwerthu deunydd crai amaethyddol, da byw, deunyddiau crai tecstilau a nwyddau lled-barod 
46120 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu tanwydd, mwynau, metelau a chemegion diwydiannol  
46130 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu pren a deunyddiau adeiladu  
46140 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu peiriannau, offer diwydiannol, llongau ac awyrennau  
46150 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu celfi, nwyddau cartref, caledwedd a nwyddau haearn  
46160 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu tecstilau, dillad, ffwr, esgidiau a nwyddau lledr  
46170 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu bwydydd, diodydd a thybaco    
46180 Asiantau sy'n arbenigo mewn gwerthu cynhyrchion penodol eraill  
46190 Asiantau sydd ynghlwm wrth werthu amrywiaeth o nwyddau    
46210 Cyfanwerthu grawn, tybaco crai, hadau a bwydydd anifeiliaid    
46220 Cyfanwerthu blodau a phlanhigion            
46230 Cyfanwerthu anifeiliaid byw
46240 Cyfanwerthu crwyn a lledr          
46310 Cyfanwerthu ffrwythau a llysiau                
46320 Cyfanwerthu cig a chynhyrchion cig   
46330 Cyfanwerthu cynhyrchion llaeth, wyau ac olewon a brasterau bwytadwy            
46341 Cyfanwerthu sudd ffrwythau a llysiau, dŵr mwynol a diodydd ysgafn
46342 Cyfanwerthu gwin, cwrw, gwirodydd a diodydd meddwol eraill             
46350 Cyfanwerthu cynhyrchion tybaco         
46360 Cyfanwerthu siwgr a siocled a melysion siwgr     
46370 Cyfanwerthu coffi, te, coco a sbeis             
46380 Cyfanwerthu bwydydd eraill, gan gynnwys pysgod, cramenogion a molysgiaid     
46390 Cyfanwerthu bwydydd, diodydd a thybaco cyffredinol       
46410 Cyfanwerthu tecstilau
46420 Cyfanwerthu dillad ac esgidiau       
46431 Cyfanwerthu tapiau sain, recordiau, CDs a thapiau fideo a'r offer ar gyfer eu chwarae  
46439 Cyfanwerthu nwyddau radio a theledu a dyfeisiau trydan i’r cartref (ac eithrio recordiau, tapiau, CDs a thapiau fideo, a’r offer a ddefnyddir i’w chwarae) 
46440 Cyfanwerthu llestri gwydr a tsieina a deunyddiau glanhau
46450 Cyfanwerthu persawr a chosmetigau   
46460 Cyfanwerthu nwyddau fferyllol          
46470 Cyfanwerthu celfi, carpedi ac offer goleuo 
46480 Cyfanwerthu watsys a gemwaith      
46491 Cyfanwerthu offerynnau cerdd           
46499 Cyfanwerthu nwyddau cartref (ac eithrio offerynnau cerdd) n.dd.b. 
46510 Cyfanwerthu cyfrifiaduron, perifferolion cyfrifiadurol a meddalwedd    
46520 Cyfanwerthu cyfarpar electronig a thelathrebu a'r darnau cysylltiedig          
46610 Cyfanwerthu peiriannau, cyfarpar a chyflenwadau amaethyddol    
46620 Cyfanwerthu offer peiriannol         
46630 Cyfanwerthu peiriannau mwyngloddio, adeiladu a pheirianneg sifil           
46640 Cyfanwerthu peiriannau ar gyfer y diwydiant tecstilau a pheiriannau gwnïo a gwau 
46650 Cyfanwerthu celfi swyddfa        
46660 Cyfanwerthu peiriannau a chyfarpar swyddfa eraill       
46690 Cyfanwerthu peiriannau a chyfarpar eraill       
46711 Cyfanwerthu petrolewm a chynhyrchion petrolewm  
46719 Cyfanwerthu mathau eraill o danwydd a chynhyrchion cysylltiedig           
46720 Cyfanwerthu metelau a mwynau metel      
46730 Cyfanwerthu pren, deunyddiau adeiladu ac offer iechydol       
46740 Cyfanwerthu cyfarpar a nwyddau metel, plymio a gwresogi    
46750 Cyfanwerthu cynhyrchion cemegol         
46760 Cyfanwerthu cynhyrchion rhyngol eraill     
46770 Cyfanwerthu gwastraff a sgrap           
46900 Masnach cyfanwerthu cyffredinol
47110 Adwerthu mewn siopau cyffredinol sy'n gwerthu bwydydd, diodydd a thybaco yn bennaf 
47190 Adwerthu arall mewn siopau cyffredinol
47210 Adwerthu ffrwythau a llysiau mewn siopau arbenigol     
47220 Adwerthu cig a chynhyrchion cig mewn siopau arbenigol 
47230 Adwerthu pysgod, cramenogion a molysgiaid mewn siopau arbenigol  
47240 Adwerthu bara, cacennau, melysion cannog a melysion siwgr mewn siopau arbenigol     
47250 Adwerthu diodydd mewn siopau arbenigol         
47260 Adwerthu cynhyrchion tybaco mewn siopau arbenigol  
47290 Adwerthu bwydydd eraill mewn siopau arbenigol        
47300 Adwerthu tanwydd cerbydau modur mewn siopau arbenigol   
47410 Adwerthu cyfrifiaduron, unedau perifferol a meddalwedd mewn siopau arbenigol
47421 Adwerthu teleffonau symudol
47429 Adwerthu offer telathrebu ac eithrio teleffonau symudol              
47430 Adwerthu offer sain a fideo mewn siopau arbenigol
47510 Adwerthu tecstilau mewn siopau arbenigol          
47520 Adwerthu nwyddau haearn, paent a gwydr mewn siopau arbenigol              
47530 Adwerthu carpedi, rygiau, a gorchuddion waliau a lloriau mewn siopau arbenigol 
47540 Adwerthu dyfeisiau cartref trydanol mewn siopau arbenigol 
47591 Adwerthu offerynnau cerdd a sgoriau            
47599 Adwerthu celfi, goleuadau a phethau tebyg (nid offerynnau cerdd na sgoriau) mewn siopau arbenigol 
47610 Adwerthu llyfrau mewn siopau arbenigol             
47620 Adwerthu papurau newydd a deunyddiau ysgrifennu mewn siopau arbenigol             
47630 Adwerthu recordiadau cerddorol a fideo mewn siopau arbenigol      
47640 Adwerthu nwyddau chwaraeon, offer pysgota, offer gwersylla, cychod a beiciau
47650 Adwerthu gemau a theganau mewn siopau arbenigol     
47710 Adwerthu dillad mewn siopau arbenigol          
47721 Adwerthu esgidiau mewn siopau arbenigol          
47722 Adwerthu nwyddau lledr mewn siopau arbenigol     
47730 Fferyllwyr cymwysedig mewn siop arbenigol
47741 Adwerthu cymhorthion clyw              
47749 Adwerthu nwyddau meddygol ac orthopaedig  mewn siopau arbenigol (ac eithrio cymhorthion clyw) n.dd.b. 
47750 Adwerthu nwyddau cosmetig ac ymolchi mewn siopau arbenigol    
47760 Adwerthu blodau, planhigion, hadau, gwrtaith, anifeiliaid anwes a bwyd anifeiliaid anwes mewn siopau arbenigol         
47770 Adwerthu watsys a gemwaith mewn siopau arbenigol    
47781 Adwerthu mewn orielau celf masnachol 
47782 Adwerthu gan optegwyr
47789 Adwerthu nwyddau newydd eraill mewn siopau arbenigol (nid orielau celf masnachol nac optegwyr)    
47791 Adwerthu hen greiriau gan gynnwys hen lyfrau mewn siopau     
47799 Adwerthu nwyddau ail-law eraill mewn siopau (ac eithrio hen greiriau)
47810 Adwerthu bwydydd, diodydd a chynhyrchion tybaco o stondinau a thrwy farchnadoedd           
47820 Adwerthu tecstilau, dillad ac esgidiau o stondinau a thrwy farchnadoedd 
47890 Adwerthu nwyddau eraill o stondinau a thrwy farchnadoedd       
47910 Adwerthu trwy'r post neu dros y Rhyngrwyd
47990 Adwerthu arall heb fod mewn siopau, o stondinau neu drwy farchnadoedd
ADRAN H Cludio a storio
49100 Cludo teithwyr ar y rheilffordd, rhyngdrefol
49200 Cludo nwyddau ar y rheilffordd
49311 Cludo teithwyr trefol a maestrefol ar systemau rheilffyrdd tanddaearol, metro a systemau tebyg        
49319 Cludo teithwyr trefol, maestrefol neu ddinesig dros y tir (nid systemau tanddaearol, metro na'u tebyg)  
49320 Busnes tacsi
49390 Dulliau eraill o gludo teithwyr ar y tir
49410 Cludo nwyddau ar y ffyrdd
49420 Gwasanaethau mudo
49500 Trafnidiaeth trwy lein beipiau
50100 Cludo teithwyr ar ddyfroedd morol ac arfordirol
50200 Cludo nwyddau ar ddyfroedd morol ac arfordirol
50300 Cludo teithwyr ar ddyfroedd mewndirol
50400 Cludo nwyddau ar ddyfroedd mewndirol
51101 Trafnidiaeth a raglennir ar gyfer teithwyr awyr
51102 Trafnidiaeth na raglennir ar gyfer teithwyr awyr
51210 Trafnidiaeth awyr ar gyfer nwyddau
51220 Trafnidiaeth y gofod
52101 Gweithredu stordai a chyfleusterau storio ar gyfer gweithgareddau cludo ar y dŵr      
52102 Gweithredu stordai a chyfleusterau storio ar gyfer gweithgareddau cludo yn yr awyr            
52103 Gweithredu stordai a chyfleusterau storio ar gyfer gweithgareddau cludo ar y tir  
52211 Gweithredu terfynellau cludo nwyddau ar y rheilffyrdd
52212 Gweithredu cyfleusterau ar gyfer teithwyr mewn gorsafoedd rheilffordd
52213 Gweithredu cyfleusterau ar gyfer teithwyr mewn gorsafoedd bysiau a choetsys
52219 Gwasanaethau eraill sydd ynghlwm wrth drafnidiaeth dros y tir, n.dd.b.   
52220 Gwasanaethau sydd ynghlwm wrth drafnidiaeth ar y dŵr  
52230 Gwasanaethau sydd ynghlwm wrth drafnidiaeth awyr
52241 Dosbarthu cargo ar gyfer gweithgareddau trafnidiaeth ar y dŵr
52242 Dosbarthu cargo ar gyfer gweithgareddau trafnidiaeth awyr
52243 Dosbarthu cargo ar gyfer gweithgareddau trafnidiaeth dros y tir
52290 Gweithgareddau eraill sy'n ategu trafnidiaeth
53100 Gweithgareddau post o dan rhwymedigaeth gwasanaeth gyffredinol    
53201 Cludwr trwyddedig
53202 Cludwr didrwydded
ADRAN I Gweithgareddau llety a gwasanaethau bwyd eraill
55100 Gwestai a llety tebyg
55201 Canolfannau a phentrefi gwyliau
55202 Hostelau ieuenctid
55209 Llety gwyliau arall a mathau eraill o lety torfol              
55300 Parciau cerbydau hamdden, parciau trelars a meysydd gwersylla 
55900 Llety arall
56101 Tai bwyta trwyddedig
56102 Tai bwyta a chaffis didrwydded
56103 Siopau prydau parod a stondinau bwyd symudol
56210 Gweithgareddau arlwyo ar gyfer digwyddiadau
56290 Gwasanaethau bwyd eraill
56301 Clybiau trwyddedig
56302 Tafarndai  a bariau
ADRAN J Gwybodaeth a chyfathrebu
58110 Cyhoeddi llyfrau
58120 Cyhoeddi cyfeirlyfrau a rhestrau postio
58130 Cyhoeddi papurau newydd 
58141 Cyhoeddi cyfnodolion dysgedig         
58142 Cyhoeddi cyfnodolion a newyddiaduron i ddefnyddwyr a busnesau          
58190 Gweithgareddau cyhoeddi eraill
58210 Cyhoeddi gemau cyfrifiadur
58290 Cyhoeddi meddalwedd arall
59111 Gweithgareddau cynhyrchu ffilmiau
59112 Gweithgareddau cynhyrchu fideo
59113 Gweithgareddau cynhyrchu rhaglenni teledu
59120 Gweithgareddau ôl-gynhyrchu ar gyfer ffilmiau, fideo a rhaglenni teledu    
59131 Gweithgareddau dosbarthu ffilmiau
59132 Gweithgareddau dosbarthu fideo
59133 Gweithgareddau dosbarthu rhaglenni teledu
59140 Gweithgareddau taflunio ffilmiau
59200 Gweithgareddau recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth             
60100 Darlledu ar y radio
60200 Gweithgareddau rhaglennu a darlledu ar y teledu
61100 Gweithgareddau telathrebu â gwifrau
61200 Gweithgareddau telathrebu diwifr
61300 Gweithgareddau telathrebu drwy loeren
61900 Gweithgareddau telathrebu eraill
62011 Datblygu meddalwedd hamdden ac adloniant ryngweithiol barod
62012 Datblygu meddalwedd busnes a domestig
62020 Gweithgareddau ymgynghoriaeth ym maes technoleg gwybodaeth
62030 Gweithgareddau rheoli cyfleusterau cyfrifiadurol
62090 Gweithgareddau eraill ym maes gwasanaethau technoleg gwybodaeth
63110 Prosesu a lletya data a gweithgareddau cysylltiedig
63120 Pyrth ar y we
63910 Gweithgareddau asiantaethau newyddion
63990 Gweithgareddau gwasanaethau gwybodaeth eraill n.dd.b.
ADRAN K Gweithgareddau ariannol ac yswiriant
64110 Bancio canolog
64191 Banciau
64192 Cymdeithasau adeiladu
64201 Gweithgareddau cwmnïau daliannol ym maes amaeth      
64202 Gweithgareddau cwmnïau daliannol ym maes cynhyrchu            
64203 Gweithgareddau cwmnïau daliannol ym maes adeiladu           
64204 Gweithgareddau cwmnïau daliannol ym maes dosbarthu           
64205 Gweithgareddau cwmnïau daliannol ym maes gwasanaethau ariannol     
64209 Gweithgareddau cwmnïau daliannol eraill n.dd.b.   
64301 Gweithgareddau ymddiriedolaethau buddsoddi              
64302 Gweithgareddau ymddiriedolaethau unedol              
64303 Gweithgareddau cwmnïau cyfalaf mentro a datblygu 
64304 Gweithgareddau cwmnïau buddsoddi penagored 
64305 Gweithgareddau ymddiriedolaethau eiddo unedol       
64306 Gweithgareddau ymddiriedolaethau buddsoddi mewn eiddo diriaethol          
64910 Prydlesu ariannol
64921 Ariandai sy'n rhoi credyd nad ydynt yn cymryd adnau a darparwyr credyd arbenigol eraill i ddefnyddwyr
64922 Gweithgareddau cwmnïau ariannu morgeisi
64929 Darparwyr credyd eraill n.dd.b.            
64991 Gwerthu gwarannau ar ei gyfrif ei hun
64992 Asiantau masnachol
64999 Mathau eraill o ryngoli ariannol na ddosbarthwyd fel arall
65110 Yswiriant bywyd
65120 Yswiriant nad yw'n yswiriant bywyd
65201 Ailyswirio bywydau
65202 Ailyswirio pethau heblaw bywyd
65300 Ariannu pensiynau
66110 Gweinyddu marchnadoedd ariannol
66120 Gweithgareddau masnachu contractau nwyddau a gwarannau
66190 Gweithgareddau atodol o ran rhyngoli ariannol n.dd.b.
66210 Gwerthuso risg a difrod
66220 Gweithgareddau asiantau a broceriaid yswiriant            
66290 Gweithgareddau atodol eraill ym maes ariannu yswiriant a phensiynau   
66300 Gweithgareddau rheoli cronfeydd
ADRAN L Gweithgareddau eiddo diriaethol
68100 Prynu a gwerthu eich eiddo diriaethol eich hun   
68201 Rhentu a rheoli eiddo diriaethol Cymdeithas Tai     
68202 Gosod a rheoli canolfannau cynadledda ac arddangos    
68209 Gosod a rheoli eich eiddo diriaethol arall eich hun neu ar brydles      
68310 Asiantaethau eiddo diriaethol             
68320 Rheoli eiddo diriaethol am ffi neu ar gontract    
ADRAN M Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol
69101 Bargyfreithwyr sy'n ymarfer y gyfraith
69102 Cyfreithwyr
69109 Gweithgareddau asiantau patent a hawlfraint; gweithgareddau cyfreithiol eraill n.dd.b.     
69201 Gweithgareddau cyfrifyddu ac archwilio             
69202 Gweithgareddau cadw cyfrifon
69203 Ymgynghoriaeth ar drethi
70100 Gweithgareddau pencadlysoedd    
70210 Gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu         
70221 Rheolaeth ariannol
70229 Gweithgareddau ymgynghoriaeth ar faterion rheoli ac eithrio rheolaeth ariannol     
71111 Gweithgareddau pensaernïol
71112 Gweithgareddau cynllunio trefol a phensaernïaeth y dirwedd  
71121 Gweithgareddau dylunio peirianneg ar gyfer prosesau a chynhyrchu diwydiannol   
71122 Gweithgareddau ymgynghori gwyddonol a thechnegol ym maes peirianneg    
71129 Gweithgareddau peirianneg eraill
71200 Profi a dadansoddi technegol
72110 Gwaith ymchwil a datblygu arbrofol ym maes biodechnoleg  
72190 Gwaith ymchwil a datblygu arbrofol arall ym maes peirianneg a'r gwyddorau natur      
72200 Gwaith ymchwil a datblygu arbrofol ym maes y gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau
73110 Asiantaethau hysbysebu
73120 Gwasanaethau cynrychiolaeth ym maes y cyfryngau
73200 Ymchwil i'r farchnad ac arolygon barn
74100 Gweithgareddau dylunio arbenigol
74201 Gweithgareddau portreadu ffotograffig
74202 Mathau eraill o ffotograffiaeth arbenigol
74203 Prosesu ffilmiau
74209 Gweithgareddau ffotograffig na ddosbarthwyd yn benodol
74300 Gweithgareddau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
74901 Gweithgareddau ymgynghori amgylcheddol
74902 Gweithgareddau mesur meintiau
74909 Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol n.dd.b.
74990 Cwmni anfasnachol
75000 Gweithgareddau milfeddygol
ADRAN N Gweithgareddau gweinyddol a gwasanethau cynorthwyol
77110 Rhentu a phrydlesu ceir a cherbydau modur ysgafn
77120 Rhentu a phrydlesu tryciau a cherbydau trwm eraill 
77210 Rhentu a phrydlesu nwyddau hamdden a chwaraeon        
77220 Rhentu tapiau a disgiau fideo        
77291 Rhentu a phrydlesu cyfarpar y cyfryngau adloniant   
77299 Rhentu a phrydlesu nwyddau personol a chartref eraill   
77310 Rhentu a phrydlesu peiriannau a chyfarpar amaethyddol   
77320 Rhentu a phrydlesu peiriannau a chyfarpar adeiladu a pheirianneg sifil    
77330 Rhentu a phrydlesu peiriannau a chyfarpar swyddfa (gan gynnwys cyfrifiaduron)          
77341 Rhentu a phrydlesu cyfarpar i gludo teithwyr ar y dŵr    
77342 Rhentu a phrydlesu cyfarpar i gludo nwyddau ar y dŵr               
77351 Rhentu a phrydlesu cyfarpar i gludo teithwyr yn yr awyr     
77352 Rhentu a phrydlesu cyfarpar i gludo nwyddau yn yr awyr  
77390 Rhentu a phrydlesu peiriannau, cyfarpar a nwyddau diriaethol eraill n.dd.b.  
77400 Prydlesu eiddo deallusol a chynnyrch tebyg, ac eithrio gwaith hawlfraint 
78101 Gweithgareddau castio ar gyfer ffilmiau, y teledu a gweithgareddau theatraidd eraill    
78109 Gweithgareddau eraill asiantaethau canfod cyflogaeth            
78200 Gweithgareddau asiantaethau canfod cyflogaeth dros dro
78300 Darparu gwasanaethau adnoddau dynol a rheoli swyddogaethau adnoddau dynol
79110 Gweithgareddau asiantaethau teithio
79120 Gweithgareddau trefnwyr teithiau
79901 Gweithgareddau tywyswyr twristiaid          
79909 Gweithgareddau gwasanaethau bwcio a chadw eraill n.dd.b.            
80100 Gweithgareddau diogelwch preifat  
80200 Gweithgareddau gwasanaethau systemau diogelwch     
80300 Gwasanaethau ymholi
81100 Gweithgareddau cynnal cyfleusterau cyfunol
81210 Glanhau cyffredinol mewn adeiladau
81221 Gwasanaethau glanhau ffenestri
81222 Gwasanaethau glanhau arbenigol
81223 Gwasanaethau glanhau ffwrneisi a simneiau
81229 Gweithgareddau eraill ym maes glanhau adeiladau a glanhau diwydiannol
81291 Gweithgareddau diheintio a difodi
81299 Gwasanaethau glanhau eraill
81300 Gweithgareddau gwasanaethau'r dirwedd
82110 Gweithgareddau gwasanaethau gweinyddol cyfunol mewn swyddfeydd
82190 Llungopïo, paratoi dogfennau a gweithgareddau cymorth arbenigol eraill ar gyfer swyddfeydd  
82200 Gweithgareddau canolfannau galwadau               
82301 Gweithgareddau trefnu arddangosfeydd a ffeiriau           
82302 Gweithgareddau trefnu cynadleddau    
82911 Gweithgareddau asiantaethau casglu     
82912 Gweithgareddau canolfannau credyd      
82920 Gweithgareddau pecynnu
82990 Gweithgareddau gwasanaethau cymorth busnes eraill n.dd.b.       
ADRAN O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol
84110 Gweithgareddau cyffredinol ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus
84120 Rheoleiddio gofal iechyd, addysg, diwylliant a gwasanaethau cymdeithasol eraill, heblaw nawdd cymdeithasol 
84130 Rheoleiddio busnesau a'u helpu i weithredu'n fwy effeithlon
84210 Materion tramor
84220 Gweithgareddau amddiffyn
84230 Gweithgareddau cyfiawnder a barnwrol
84240 Gweithgareddau'r drefn gyhoeddus a diogelwch
84250 Gweithgareddau gwasanaethau tân
84300 Gweithgareddau gorfodol nawdd cymdeithasol
85100 Addysg cyn oedran cynradd
85200 Addysg gynradd
85310 Addysg uwchradd gyffredinol
85320 Addysg uwchradd dechnegol a galwedigaethol
85410 Addysg ôl-uwchradd nad yw'n drydyddol
85421 Addysg uwch lefel gradd gyntaf
85422 Addysg uwch lefel olraddedig
ADRAN P Addysg
85510 Addysg chwaraeon a hamdden
85520 Addysg ddiwylliannol
85530 Gweithgareddau ysgolion gyrru
85590 Addysg arall n.dd.b.
85600 Gwasanaethau cymorth addysg
ADRAN Q Gweithgareddau iechyd y cyhoedd a gwaith cymdeithasol
86101 Gweithgareddau ysbytai
86102 Gweithgareddau cartrefi nyrsio meddygol
86210 Gweithgareddau practisau meddygol cyffredinol
86220 Gweithgareddau practisau meddygol arbenigol
86230 Gweithgareddau practisau deintyddol
86900 Gweithgareddau eraill ym maes iechyd y cyhoedd
87100 Cyfleusterau gofal nyrsio preswyl
87200 Gweithgareddau gofal preswyl ar gyfer anawsterau dysgu, iechyd meddwl a cham-drin sylweddau
87300 Gweithgareddau gofal preswyl ar gyfer pobl oedrannus ac anabl
87900 Gweithgareddau eraill ym maes gofal preswyl n.dd.b.     
88100 Gweithgareddau gwaith cymdeithasol heb lety ar gyfer pobl oedrannus ac anabl     
88910 Gweithgareddau gofal dydd i blant
88990 Gweithgareddau gofal cymdeithasol eraill heb lety n.dd.b.     
ADRAN R Y celfyddydau, adloniant a hamdden
90010 Y celfyddydau perfformio
90020 Gweithgareddau cymorth ym maes y celfyddydau perfformio
90030 Creu artistig
90040 Rheoli cyfleusterau ar gyfer y celfyddydau
91011 Gweithgareddau llyfrgelloedd
91012 Gweithgareddau archifau
91020 Gweithgareddau amgueddfeydd
91030 Gweithredu safleoedd ac adeiladau hanesyddol ac atyniadau tebyg i ymwelwyr
91040 Gweithgareddau gerddi botanegol a sŵolegol a gwarchodfeydd natur
92000 Gweithgareddau gamblo a betio
93110 Gweithredu cyfleusterau chwaraeon
93120 Gweithgareddau clybiau chwaraeon     
93130 Cyfleusterau ffitrwydd
93191 Gweithgareddau perchnogion ceffylau rasio           
93199 Gweithgareddau chwaraeon eraill
93210 Gweithgareddau parciau diddanu a pharciau thema         
93290 Gweithgareddau diddanu a hamdden eraill n.dd.b.       
ADRAN S Gwithgareddau gwasanaethu eraill
94110 Gweithgareddau sefydliadau i aelodau ym myd busnes a chyflogwyr          
94120 Gweithgareddau sefydliadau proffesiynol i aelodau    
94200 Gweithgareddau undebau llafur            
94910 Gweithgareddau sefydliadau crefyddol      
94920 Gweithgareddau sefydliadau gwleidyddol   
94990 Gweithgareddau sefydliadau aelodaeth eraill n.dd.b.    
95110 Atgyweirio cyfrifiaduron a'u perifferolion 
95120 Atgyweirio cyfarpar cyfathrebu       
95210 Atgyweirio cyfarpar electronig i ddefnyddwyr        
95220 Atgyweirio dyfeisiau cartref a chyfarpar y cartref a'r ardd
95230 Atgyweirio esgidiau a nwyddau lledr   
95240 Atgyweirio celfi ac eitemau dodrefnu'r cartref
95250 Atgyweirio watsys, clociau a gemwaith      
95290 Atgyweirio nwyddau personol a chartref eraill n.dd.b.          
96010 Golchi a glanhau (sychlanhau) cynhyrchion tecstilau a ffwr 
96020 Trin gwallt a thriniaethau harddwch eraill
96030 Angladdau a gweithgareddau cysylltiedig
96040 Gweithgareddau lles corfforol
ADRAN T Gwithgareddau aelwydydd fel cyflogwyr; gweithgareddau diwahaniaeth sy’n cynhyrchu nwydday – a gwasanethau – ar gyfer aelwydydd at eu defnydd eu hunain
96090 Gweithgareddau gwasanaethau eraill n.dd.b.         
97000 Gweithgareddau aelwydydd fel cyflogwyr gweithwyr domestig            
98000 Rheolaeth trigolion dros eiddo
98100 Gweithgareddau diwahaniaeth aelwydydd preifat i gynhyrchu nwyddau at eu defnydd eu hunain        
98200 Gweithgareddau diwahaniaeth aelwydydd preifat i gynhyrchu gwasanaethau at eu defnydd eu hunain
ADRAN U Gweithgareddau sefydliadau a chyrff alldiriogaethol
99000 Gweithgareddau sefydliadau a chyrff alldiriogaethol
99999 Cwmni Segur